Nabídka

Vodíková křehkost

pdf Stáhnout vodíkovou křehkost v PDF

pdf Křehnutí v mechanické zinkování PDF

Všechny součásti z oceli, které podléhají chemickému nebo elektro chemickému ošetření v průběhu procesu povlakování můžou absorbovat vodík, který vznikl během těchto procesů. Tento absorbovaný vodík by mohl způsobit předčasné selhání komponentu, který je vyroben z pevnostní oceli. Rádi bychom připomene rizika vodíkové křehnutí díly vyrobené z oceli vysoké pevnosti v tahu a že pečení léčby nelze zaručit zabránit všem vodíková křehkost. Díly u kterých obvykle hrozí, že dojde k vodíkové křehkosti, mají pevnost v tahu větší než nebo rovnu 1050 MPa, 1000 N/mm nebo 65 tons/SQ.in. (šrouby T třídy a výšší) nebo tvrdosti větší než 320vickers (HV). (10.9 šrouby a výšší).

Následnou tepelnou úpravou po povlakování se bude minimalizovat riziko poškození součásti vodíkovou křehkostí, ale není možné předpokládat 100% efektivnost tohoto procesu.

Zkřehnuté díly obvykle selhají při jejich použití pod namáháním, které je značně pod úrovní běžných selhání a většinou k selhání dojde v poměrně krátké době po montáži, k poškození dílu dochází cca.od pár minut až do osmi týdnů.

Ačkoli bylo provedenio mnoho studií na vodíkové křehnutí, přesto přesné důvody tohoto jevu nebyly vysvětleny.

Čím vyšší pevnost v tahu, tím se součást stává více náchylnou k vodíkové křehkosti, ale také přítomnost fosfátu (není-li odstraněn před tepelným zpracováním) a další prvky mohou značně změnit náchylnost k vodíkové křehkosti.

Pokud je riziko, že při procesu dojde k vodíkové křehkosti, je nutné zvážit použití jiných procesů bez rizika vzniku vodíkové křehkosti při čištění a jiných procesech, tyto procesy jsou např. zinkování pomocí zinkových lamel nebo mechanické povlakování.

Specifikace

Většina specifikací pro elektrolytické pokovování poskytuje výrobcům postupy pro minimalizaci rizika vzniku vodíkové křehkosti u vysoko pevnostních dílů. Viz. níže uvedená tabulka:

hydrogen embrittlement

Informace prezentované v této tabulce jsou považovány za spolehlivé, ale podmínky a způsoby použití, které jsou mimo naši kontrolu, můžou změnit výsledky. Před použitím výrobků, by měl uživatel potvrdit jeho vhodnost. Nemůžeme přijmout odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, poranění nebo škody, které mohou vyplynout z použití. Nemůžeme poskytnout záruky na přesnost nebo úplnost těchto informací pokud byly ústní nebo i písemné. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění aktualizovat nebo zlepšit produkty a procesy.

Varování

Následující body by měly být považovány za určující pro elektrolytické povlakování vysoko pevnostních dílů:

  1. U díly podléhající vodíkové křehkosti během procesu, nelze nikdy zaručit, že budou zcela bez vodíkové křehkosti, a to i v případě, že bylo použito následného tepelného procesu k jejich odvodíkování. (odkaz. ISO 4042; BS 7371 Bod 1).
  2. Odstraněním fosfátu z vysoce pevnostích částí před jejich tepelným vytvrzením můžeme snížit riziko vodíkové křehkosti (toto je povinné pro 12.9 třídu spojovacích součástí a výšší).
  3. Riziko zkřehnutí se zvyšuje s rostoucí pevnosti v tahu. a s využitím vyššího zatížení v tahu.
  4. Změna způsobu povlakování jež již byl použit na spojovací součásti, tj. rozebrání a znovu nanesení povlaku, může být vysoce rizikové, a podaří se to pouze za určitých okolností.
  5. Diskuse se zákazníkem a koncovým uživatelem je zásadní.
  6. Použití procesů při kterých nedojde ke křehnutí, jako jsou mechanické nanášení povlaku, povlakování zinkovými lamelami nebo organickými povlaky, možné použití těchto bezpečných procesů by mělo být vždy zváženo.
  7. Je tu malá možnost, že mechanicky pokovené díly, které jsou použity do šesti hodin od zpracování můžou vykazovat předčasného selhání v důsledku přechodné křehkosti. Tato přechodná křehkost po šesti hodinách zcela zmizí . Pokud se předpokládá použití do šesti hodin od zpracování, prosíme diskutovat s námi.
  8. Vzhledem k těmto rizikům a dostupnosti procesů bez rizika, není naši politikou používání elektrolytického pokovování pro 12.9 třídu spojovacích součástí a výšší, a doporučujeme – nášemu zákazníkovi – také dodržovat tento postup. Pokud je i přesto požadováno použití elektrolytického pokovení pro 12.9 třídu a vyšší, můžeme tak učinit, ale pouze za předpokladu, že obdržíme písemné potvrzení, že naši zákazníci pochopili a přijmuli tato rizika. Také chceme upozornit, že pro většinu OEM dílů je zakázáno elektrolytické pokovování spojovacích dílů třídy 12.9 a výšší.
  9. Je třeba poznamenat, že odvodíkovací proces je méně efektivní u velkých tlouštěk dílů, které jsou použity z důvodu poréznosti. Některé specifikace to přiznávají a očekávají použití silnějších nátěrů (např.>12µm) , které jsou naneseny ve dvou etapách s procesem pečení po aplikaci 5-8 µm.
  10. Naše obecná zásada je tepelné zpracování v délce 1 hodiny, aby se minimalizovalo riziko zkřehnutí.

Poznámka:: Fosfátování může způsobit vodíkové zkřehnutí, ale všeobecně se má za to, že to zmizí-li komponenty se nepoužívají pro 48 hodin po zpracování jinak de-embrittlement pečení minimální 4 hodin při teplotě 200 ° C se doporučuje.

Pokud chcete další informace a Rady o vodíková křehkost od odborníka průmyslu nebo zjistit, jak vám mohou pomoci Anochrome, Prosím, napište nám prostřednictvím Kontakt Stránka, nebo Alternativně můžete nám zavolat na 01902 397333.

G62.1.1